Vinkit ja ideat

Yhteislaulua

Osmy TV, Laula kanssain, Oulun Seudun Muistiyhdistys ry

Soivaa hoivaa, Harjun seurakunta

Musiikkiryhmiä

Muistoista musiikiksi, osallistava musiikillinen ryhmämenetelmä muistisairauteen sairastuneille ihmisille, Oulun seudun muistiyhdistys ry

Muistoista musiikiksi -video, Oulun Seudun Muistiyhdistyksen Vielä Virtaa -hanke

Tanssimenetelmiä

Torstaitanssit toimintamalli, Varsinais-Suomen Muistiyhdistyksen Kulttuuria minulle -hanke (2018-2021)
Taide ja tanssi elämässä - videoteos, Varsinais-Suomen Muistiyhdistyksen Kulttuuria minulle -hanke (2018-2021)

Kulttuuriryhmätoiminta

Kortteleihin kulttuuria, taide- ja kulttuuripainotteinen ryhmätoiminta ikäihmisille, Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry, Kortteleihin kulttuuria -hanke

Museomenetelmiä

Muistisairaat ja museot -opas, Ateneumin taidemuseo ja Muistiliitto

Ajatushetki erityisopastus muistisairaille ja muististaan huolissaan oleville, Turun taidemuseo ja Varsinais-Suomen Muistiyhdistyksen Kulttuuria minulle -hanke

Opinnäytetyöt

Aaltonen, Heidi &Huttunen, Anni 2014. Opas Kiteellä asuvan muistisairaan omaiselle. Opinnäytetyö. Karelia-ammattikorkeakoulu. Hoitotyön koulutusohjelma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2014061212682

Ahtela Tuula 2012. Aktiivinen osallistuja musiikillisessa työpajassa. Opinnäytetyö (YAMK). Turun ammattikorkeakoulu. Terveyden edistäminen. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2012121018885

Ahti, Anne 2019. Muistisairaiden lyhytaikaishoito asiakaslähtöisemmäksi - asiakkaiden ja heidän omaistensa tarpeiden kartoituksen pohjalta. Opinnäytetyö (YAMK). Satakunnan ammattikorkeakoulu. Vanhustyön (ylempi AMK) koulutusohjelma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201904245850

Ahvensalmi, Marja 2013. Päivätoiminta toimijuutta vahvistamassa Kempeleen palvelukeskuksessa. Opinnäytetyö. Oulun seudun ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutusohjelma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2013112818827

Ahvo, Leea 2012. Carola muistoissamme: CD muistisairaiden vanhusten muistelu- ja viriketoimintaan. Opinnäytetyö. Diakonia-ammattikorkeakoulu Helsinki. Hoitotyön koulutusohjelma. Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto. Sairaanhoitaja (AMK). http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2012093013996

Aittakallio, Anne &Uusitalo Katja 2021. Muistisairaan eettinen kohtaaminen kotihoidossa. Opinnäytetyö. Laurea-ammattikorkeakoulu. Sairaanhoitajakoulutus. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021061315874

Alasalmi, Henna & Jounila, Johanna 2019. Muistisairaan potilaan vuorovaikutteisessa hoitotyössä huomioitavat erityispiirteet erikoissairaanhoidossa. Opinnäytetyö. Kajaanin ammattikorkeakoulu. Sairaanhoitaja (AMK). http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201905067844

Alizada, Gita & Tuomisto, Siiri 2021. Muistilista muistisairaan kohtaamiseen. Opinnäytetyö. Hämeen ammattikorkeakoulu. Sairaanhoitaja (AMK). http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021060414141

Ansamaa, Mari & Kumento, Pinja 2021. Aktiivista arkea – viriketoimintakalenteri palveluasumiseen. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Sosionomi (AMK), diakonityö. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202104205212

Apunen, Pirjo 2012. Geriatrisen kuntoutuksen ohjekansiot laitosasukkaiden toimintatuokioiden ohjaamiseen. Opinnäytetyö. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu. Vanhustyön koulutusohjelma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201205107471

Aspelund, Nina & Tehikoski, Anne-Mari 2018. Vapaaehtoistyö muistisairaan saattohoidossa: Opas saattohoidon vapaaehtoisille. Opinnäytetyö. Lahden ammattikorkeakoulu. Sosiaali- ja terveysala. Hoitotyön koulutusohjelma. Sairaanhoitaja (AMK). http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201804114469

Back-Osmani, Martina 2021. Muistisairaiden iäkkäiden iltarusko-oireilun lääkkeettömät hoitomuodot: Systemaattinen kirjallisuuskatsaus. Opinnäytetyö (YAMK). Metropolia Ammattikorkeakoulu. Vanhustyön ylempi ammattikorkeakoulututkinto. Fysioterapeutti YAMK. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021061215835

Björk, Auli 2014. Luovien menetelmien käyttö ikääntyneen hoiva-asukkaan hoitotyössä hoitajan kokemana. Narratiivinen kirjallisuuskatsaus. Opinnäytetyö. Hämeen ammattikorkeakoulu. Hoitotyön koulutusohjelma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2014123020733

Borgenström, Maarit 2018. Musiikki hyvinvointia ja aivoterveyttä lisäävänä tekijänä ikäihmisten laitoshoidossa. Opinnäytetyö. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Geronomi (AMK). http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201804024015

Ek, Tanja 2011. Et ole yksin! Yli 65-vuotiaana Alzheimerin tautiin sairastuneiden kokemuksia vertaistuen antamasta tuesta diagnoosin jälkeen. Opinnäytetyö. Laurea-ammattikorkeakoulu. Hoitotyön koulutusohjelma. Sairaanhoitaja. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2011113016606

Erowule, Päivi & Väisänen, Sari 2013. Muistisairaan arvostava kohtaaminen. Opinnäytetyö. Lahden ammattikorkeakoulu. Sosiaali- ja terveysala. Hoitotyön koulutusohjelma. Sairaanhoitaja (AMK). http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201305087315

Grönberg, Tuulikki 2014. Maahanmuuttajavanhusten muistikuntoutus. Tampereen yliopisto. Terveystieteiden yksikkö. Etnografinen tutkimus ryhmätoiminnasta. Pro gradu -tutkielma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201406091697

Haapakorva, Mia & Sevón, Erja 2014. Viriketoimintamallit muistisairaan ikäihmisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi. Opinnäytetyö. Diakonia Ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma, Diakonisen sosiaalityön suuntautumisvaihtoehto, Sosionomi (AMK) ja Lapin Ammattikorkeakoulu, Hoitotyön koulutusohjelma, Sairaanhoitaja (AMK). http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201404023767

Haapamäki, Tiina 2013. Musiikki muistisairaan vanhuksen hyvinvoinnin edistäjänä: Hoitonetti. Opinnäytetyö. Turun ammattikorkeakoulu. Hoitotyön koulutusohjelma. Hoitotyö (AMK). http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2013121621388

Haaranen, Laura & Huovinen, Erika 2017. Aistien tukeminen ikääntyneen hyvinvoinnin vahvistajana. Aistien tukemisen väline Palvelukeskus Nestoriin. Opinnäytetyö. Oulun ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutusohjelma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201703283831

Halonen, Susanna 2011. Musiikista elävä arki – Kokemuksia musiikkitoiminnasta vanhainkodissa. Opinnäytetyö. Hämeen ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutusohjelma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201105046052

Hannonen, Rebecca 2020. Muistisairaan lääkkeettömät hoitokeinot -opas henkilöstölle. Opinnäytetyö. Laurea-ammattikorkeakoulu. Sairaanhoitajakoulutus. Sairaanhoitaja (AMK). http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020052714359

Hannula Laura 2015. Ikääntyneiden toimintakykyä tukevia harjoituksia sisältävän harjoituskansion kehittäminen Validia Kuntoutus Lahdelle. Opinnäytetyö. Lahden ammattikorkeakoulu. Sosiaali- ja terveysala. Hoitotyön koulutusohjelma. Sairaanhoitaja (AMK). http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201505045787

Hanski, Laura & Kohola, Kaisu 2009. ”Ollaan jokainen itse taiteilija” Terapeuttisen temaattisen taiteita hyödyntävän ohjelman kokeilu Hoivakoti Kissanpäivissä. Opinnäytetyö. Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Sosiaali- ja terveysalan yksikkö. Vanhustyön koulutusohjelma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-200912036964

Harjula, Susanna & Ruotsila, Eeva 2014. Työiässä muistisairauteen sairastuneiden työpajatoiminnan kehittäminen. Opinnäytetyö. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Hoitotyön koulutusohjelma Sosiaali‐, terveys‐ ja liikunta‐ala. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201404144256

Hartikainen, Iira 2017. Muistisairas esiintyy – omaisten kokemuksia tarinasävellyskonserteista. Opinnäytetyö. Laurea-ammattikorkeakoulu. Sairaanhoitajakoulutus. Sairaanhoitaja (AMK). http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017052610422

Haukilahti, Julia 2021. Muistisairaan kohtaaminen ja TunteVa-toimintamalli: Koulutustilaisuus omaishoitajille -projekti. Opinnäytetyö. Centria-ammattikorkeakoulu. Hoitotyön koulutusohjelma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202103303995

Hautamäki, Katja & Peltokangas, Katri 2010. Musiikin vaikutus keskivaikeasti ja vaikeasti muistisairaan henkilön mielialaan ja käyttäytymiseen. Opinnäytetyö. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Hoitotyön koulutusohjelma. Sosiaali- ja terveysala. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201002192380

Haapaniemi, Merja 2020. Musiikki ja muistisairaat ikäihmiset hoivakodissa. Tampereen yliopisto. Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta. Viestinnän monitieteiden tutkinto-ohjelma. Kandidaattitutkielma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202004273956

Heikkilä, Karoliina 2012. Itseilmaisun iloa improvisaatiosta. Laitoksessa asuvan ikäihmisen vuorovaikutuksen ja itseilmaisun vahvistaminen improvisaatiotanssin avulla. Opinnäytetyö. Hämeen ammattikorkeakoulu. Ohjaustoiminnan koulutusohjelma. Terapeuttinen ohjaustoiminta. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201205259958

Heino-Abdullah, Sanna 2020. Melodisen intonaatioterapian hyödyntäminen puhe- ja kommunikaatiohäiriöisten potilaiden kuntoutuksessa - ohjaus- ja harjoitusmateriaalia. Opinnäytetyö Laurea-ammattikorkeakoulu. Terveydenhoitajakoulutus. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202004245790

Heinonen, Saara 2017. Musiikki liittää ihmiset yhteen: vuorovaikutteisuus muistisairaiden ryhmämusiikkituokioissa. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos. Musiikkitiede. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201706062704

Heiskanen, Saara 2018. Dramaturgia dokumenttielokuvassa. Opinnäytetyö. Oulun ammattikorkeakoulu. Viestinnän tutkinto-ohjelma. Journalismi. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201804054154

Heiskanen, Satu; Mettovaara, Sanna & Ylikulju, Vuokko 2014. Arki virkeäksi Palvelukoti Niittykukassa. Opinnäytetyö. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutusohjelma. Diakonisen sosiaalityön suuntautumisvaihtoehto Sosionomi (AMK). http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2014112416390

Helo, Katja 2011. “Parasta on nähdä se, mitä kaikkea pystyy vielä tekemään”. Kokemuksellinen kuntoutus muistisairaan ihmisen omaisten kertomuksissa. Opinnäytetyö. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Sosiaaliala. Geronomi (ylempi AMK). http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2011060911698

Henriksson, Helena & Puhakka, Alma 2021. Muistisairaan asukkaan psykososiaaliset kuormitustekijät tehostetun palveluasumisen yksikössä. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Opinnäytetyö. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK. Sosiaali- ja terveysala. Sairaanhoitajakoulutus. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202105118303

Herranen, Amanda & Kovalainen, Saara 2021. Vuorovaikutusmenetelmiä muistihoitotyön haastavissa tilanteissa. Opinnäytetyö. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Terveys- ja hyvinvointialat. Sairaanhoitaja (AMK). http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202104084388

Hietamäki, Kristiina & Santamäki, Heidi 2018. “Tammikodissa asiat hoituvat hyvin, tieto siitä helpottaa”: Omaisten kokemuksia muistikuntoutuksesta ja arjesta muistisairaan kanssa. Opinnäytetyö. Turun ammattikorkeakoulu. Sosiaaliala. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201904074513

Hiltunen, Mirka; Kauppinen, Eljas; Pirskanen, Jaana; Rönkkö, Timo & Väisänen, Sirpa 2016. Muistisairaan ikäihmisen kohtaaminen: Oppaat hoitohenkilökunnalle ja omaisille. Opinnäytetyö. Savonia-ammattikorkeakoulu. Hoitotyön koulutusohjelma. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016090113956

Hirsikorpi, Merja & Perätalo, Marika 2015. Muistisairaan kivun tunnistaminen ja lääkkeetön kivunhoito. Opas hoitohenkilökunnalle. Opinnäytetyö. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Diakonisen hoitotyön koulutusohjelma. Sairaanhoitaja (AMK). http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2015111916813

Holgeri, Anne 2018. Musiikin vaikutus muistisairaan ikäihmisen elämänlaatuun. Opinnäytetyö. Satakunnan ammattikorkeakoulu. Vanhustyön koulutusohjelma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201805189036

Holmes, Joanna & Luomala, Sanna-Kaisa 2017. Musiikkituokioilla parempi mieli. Iäkkäiden toimintakyvyn tukeminen musiikkituokioiden avulla. Opinnäytetyö. Centria-ammattikorkeakoulu. Hoitotyön koulutusohjelma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017121120477

Hosio, Riina 2016. ALKU - KESKIKOHTA - LOPPU: Dramaturgia muistisairauteen pohjautuvassa tanssiteoksessa ja sen kohtauksissa. Opinnäytetyö. Oulun ammattikorkeakoulu. Tanssinopettajan koulutusohjelma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201701101233

Huhtala, Marja & Kolmonen, Hanna 2012. Musiikin käyttö pitkäaikaissairaan ikäihmisen hoitotyössä. Opinnäytetyö. Rovaniemen ammattikorkeakoulu. Hoitotyön koulutusohjelma. Terveys- ja liikunta-ala. Terveydenhoitaja. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201301161452

Hyykoski, Satu & Vires, Veera 2018. Muistisairaiden käytöshäiriöiden lieventäminen lääkkeettömin keinoin - Opetusmateriaalin kehittäminen sosiaali- ja terveysalan opettajille. Opinnäytetyö. XAMK Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu. Sairaanhoitaja (AMK). http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018060512738

Häivälä, Elina & Jaskari, Tuulia 2010. ”Tuntuu rinnassa ja saa päässä raksuttamaan”. TTAP–menetelmän vaikutukset dementoituneiden sosiaaliseen toimintakykyyn. Opinnäytetyö (YAMK). Tampereen ammattikorkeakoulu. Terveyden edistämisen koulutusohjelma. Ikääntyvien ja pitkäaikaispotilaiden hoito (Ylempi AMK). http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2010120216845

Hämäläinen, Olga; Lappalainen, Sari & Taponen, Tiina 2018. Viriketoiminta muistisairaiden kuntouttavassa päivätoiminnassa. Opinnäytetyö. Kajaanin ammattikorkeakoulu. Hoitotyön koulutusohjelma. Terveydenhoitaja. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018100515701

Ikkala, Riina; Korpela, Laura & Rinta-Tassi, Kaisa 2008. Toimintatuokioiden suunnittelu muistinvirkistysmateriaalipakettiin. Opinnäytetyö. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Toimintaterapian koulutusohjelma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jamk-1235712657-3

Ikäheimonen, Jonna 2020. Helmen Hetken vaikutukset iäkkäiden hyvinvointiin. Opinnäytetyö. Vaasan ammattikorkeakoulu. Sosiaali- ja terveysala. Hoitotyö. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020052614009

Illman, Suvi 2017. Sävelsirkku muistisairaan osallisuuden tukijana. Opinnäytetyö Laurea-ammattikorkeakoulu. Sosionomikoulutus. Sosionomi (AMK). http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017111116902

Ilonen, Hanna 2016. Hoitohenkilökunnan kokemuksia rumpumusiikin vaikutuksesta muistisairaan potilaan kuntouttavassa hoitotyössä. Tampereen ammattikorkeakoulu. Hoitotyön koulutusohjelma. Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201605096563

Immonen, Tarja 2015. Kehitysvammainen muistineuvolan asiakkaana: Sosiaalisen toimintakyvyn tukeminen. Opinnäytetyö. Karelia-ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutusohjelma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2015121621165

Iso-Kokkila, Mirva & Mitrunen, Saara 2021. Viriketoiminta ikääntyneille hoivakodissa. Virikekalenteri. Hämeen ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. Sairaanhoitaja. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021052510942

Junttila, Johanna 2015. Muistojeni laulut: musiikin vaikutus käytösoireisen muistisairaan hoidossa. Opinnäytetyö. Seinäjoen ammattikorkeakoulu SeAMK. Sosiaali- ja Terveysala. Geronomi (AMK). http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2015120719642

Juola, Päivi & Kinnunen, Miia-Kaisa 2011. Voimaa ja väriä elämään. Luovan toiminnan ryhmä elämänhallinnan tukijana alkavan vaiheen muistisairailla henkilöillä. Opinnäytetyö. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. Toimintaterapian koulutusohjelma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201105178264

Juvonen, Riitta & Masalin, Satu 2016. Vaikeasti muistisairaan ihmisen hyvä hetki. Opinnäytetyö. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Toimintaterapian koulutusohjelma. Toimintaterapeutti (AMK). http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201604063944

Järvenpää, Riina 2016. Muistisairaan vanhuksen kivun hoidon toteutus palveluasumisyksiköissä. Opinnäytetyö. Vaasan ammattikorkeakoulu. Sosiaali- ja terveysala. Hoitotyö. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016111516247

Järventausta, Minna & Lehmuskoski, Katri 2011. Virikeklubi yksilön kohtaamisessa. Ikääntyneille suunnatun yksilöllisen viriketoiminnan kehittäminen. Opinnäytetyö. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. Toimintaterapian koulutusohjelma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2011060711229

Järvinen, Miikka & Rinta-Keturi, Jonna 2018. Muistisairaan toimintakyvyn tukena -Ryhmätoiminta. Opinnäytetyö. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK. Ensihoitaja (AMK). http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201803143372

Jäske, Tanja & Kosonen, Laura 2016. Psykososiaaliset menetelmät muistisairaiden ihmisten hoidon tukena. Systemaattinen kirjallisuuskatsaus. Opinnäytetyö. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Vanhustyö. Geronomi. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016112417274

Kaarela, Riikka & Pulkkanen, Salla 2016. Muistoja matkalta. Muistelukokonaisuuksia ikäihmisille. Opinnäytetyö. Oulun ammattikorkeakoulu. Kirjasto- ja tietopalvelun tutkinto-ohjelma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016112717681

Kainulainen, Tuomas 2017. Miten musiikki vaikuttaa ikääntyneen muistisairauteen? Opinnäytetyö. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutusohjelma. Sosionomi (AMK). http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201801191461

Kallinen, Minttu 2020. Laulaminen osana muistisairaan kohtaamista. Opinnäytetyö. Karelia-ammattikorkeakoulu. Musiikin koulutusohjelma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202001311874

Kallio, Antoaneta & Peltoniemi, Kaisa 2018. Hoitotyön keinot muistisairaan levottoman potilaan rauhoittamiseksi. Opinnäytetyö. Tampereen ammattikorkeakoulu. Sairaanhoitajakoulutus. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201805209123

Kapanen, Aire 2013. Tukea ja toimintakykyä muistisairaan arkeen - tutkimus muistisairaan kuntoutumista edistävästä toiminnasta Margareeta-kodissa. Opinnäytetyö. Satakunnan ammattikorkeakoulu. Hoitotyön koulutusohjelma. Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201401101200

Karhunpesä, Sanika 2016. Lauluja ikäihmisten lapsuus- ja nuoruusmuistoista. Opinnäytetyö. Karelia-ammattikorkeakoulu. Musiikin koulutusohjelma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201701311815

Karjalainen, Veera & Kervinen, Elina 2021. Lääkkeettömien hoitokeinojen käyttö muistisairaan käytösoireiden hoidossa hoivakodissa - kirjallisuuskatsaus. Opinnäytetyö. Laurea-ammattikorkeakoulu. Sairaanhoitajakoulutus. Sairaanhoitaja. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202105118277

Karlsson, Päivi 2018. Hoitajien kokemuksia muistisairaiden ennakoivista hoivatoiveista arjen hoivatyön tukena. Opinnäytetyö. Laurea-ammattikorkeakoulu. Sosionomi (AMK). http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018052410084

Karvanen, Päivi 2016. Muistisairaan hoitopolku Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymässä - Kuvausta, arviointia ja kehittämissuunnitelmia. Opinnäytetyö. Satakunnan ammattikorkeakoulu. Vanhustyön koulutusohjelma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201605229064

Kaurila, Matleena 2018. Omaiset asukkaan asialla. Tutkimus omaisten ja läheisten käsityksistä asukastoiminnasta Helsingin Seniorisäätiössä. Opinnäytetyö (YAMK). Hämeen ammattikorkeakoulu. Kulttuuri- ja taidetoiminta hyvinvoinnin edistäjänä. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201804064223

Kekkonen, Jenni 2021. Lääkkeettömät menetelmät muistisairaan käytösoireiden hoidossa osana tehostetun palveluasumisen hoitokulttuuria. Opinnäytetyö (YAMK). Metropolia Ammattikorkeakoulu. Vanhustyön ylempi ammattikorkeakoulututkinto. Geronomi YAMK. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202102051996

Keränen, Terhi-Tuulia 2020. Musiikkia kotona: Muistisairaan ja hänen läheisensä kohtaaminen musiikin keinoin. Opinnäytetyö (YAMK). Hämeen ammattikorkeakoulu. Kulttuuri- ja taidetoiminta hyvinvoinnin edistäjänä. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020060417178

Kestilä, Maaria &; Pikkumäki, Niina 2016. Iltapäivän iloa! Viriketuokio seniorikeskuksen asukkaille. Opinnäytetyö. Oulun ammattikorkeakoulu. Hoitotyön koulutusohjelma. Sairaanhoitaja. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201604194602

Kinnunen, Katja & Kinnunen, Piia 2013. Vuorovaikutuksen tukeminen muistisairaan hoitotyössä - PowerPoint-esitys hoitotyön opetukseen. Opinnäytetyö. Karelia-ammattikorkeakoulu. Hoitotyön koulutusohjelma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2013062714531

Kinnunen, Virpi 2019. Nyt Ainot ja Reinot laulamaan: Musiikin vaikutuksia muistisairaisiin. Opinnäytetyö. Oulun ammattikorkeakoulu Musiikin tutkinto-ohjelma, kirkkomusiikin suuntautumisvaihtoehto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019112923471

Klaavuniemi, Niina & Sivonen, Hanneriikka 2010. Virkeä arki – Kuntouttavan ja virkistävän materiaalipaketin valmistaminen ikääntyneille ja muistisairaille. Opinnäytetyö. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. Toimintaterapia. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2010120817540

Koistinen, Karri 2014. Musiikilla muistoihin: musiikin välittömät vaikutukset dementiaa sairastavan mielialaan. Opinnäytetyö. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Hoitotyön koulutusohjelma. Sairaanhoitaja (AMK). http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201405137564

Koivunen, Liina & Mäki-Leppilampi, Katri 2018. Musiikki-interventio aikuispotilaan toimenpiteeseen liittyvän ahdistuksen hoidossa. Opinnäytetyö. Tampereen ammattikorkeakoulu. Hoitotyön koulutusohjelma. Sairaanhoitajakoulutus. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201901311787

Konttinen, Elina 2013. Siveltimen vedoin mielialojen maailmaan. Ekspressiivinen kuvataidetyöskentely muistisairaiden laitoshoidossa. Opinnäytetyö. Hämeen ammattikorkeakoulu. Ohjaustoiminnan koulutusohjelma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2013052310339

Korhonen, Kirsi &Salonen, Satu 2014. Työikäisenä muistisairauteen sairastuneiden ja heidän omaistensa kokemuksia muistisairaiden toiminnallisesta vertaistukiryhmästä. Opinnäytetyö. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu. Vanhustyön koulutusohjelma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2014111415663

Korhonen, Tarja & Tolppanen, Kati 2013. Muistisairaiden vanhusten asumisyksikön henkilökunnan osallistaminen ryhmätuokioiden ohjaamiseen. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutusohjelma. Sosionomi (AMK). http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201305025870

Koskinen, Meeri 2018. "Jokainen ihminen on laulun arvoinen" : Musiikin hyödyntäminen muistisairaiden päivätoiminnassa. Opinnäytetyö. Metropolia ammattikorkeakoulu. Musiikkipedagogi (AMK). Varhaisiän musiikkikasvatus ja taiteen soveltava käyttö. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018052810731

Koskinen, Piia 2018. Koulutus- ja virkistyspäivä muistisairaiden omaishoitajille ja omaisille. Opinnäytetyö. Satakunnan ammattikorkeakoulu. Hoitotyön koulutusohjelma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018111217023

Koskinen, Terhi 2018. Ikäihmisten palvelulinjan laadun kehittäminen Elämänpuun tietoja hyödyntämällä. Opinnäytetyö (YAMK). Tampereen ammattikorkeakoulu. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto. Hyvinvointiteknologian koulutus. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018110916880

Kotajärvi, Siiri 2016. “Kyllä mä sisällön osaan itsekin suunnitella” Sävelsirkku ohjaustoiminnan artenomin työn tukena ikääntyvien palvelutalossa. Opinnäytetyö. Hämeen Ammattikorkeakoulu. Ohjaustoiminnan koulutus. Terapeuttinen ohjaustoiminta. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016052610056

Kruunari, Hanna & Saarenmaa, Päivi 2017. Opas muistisairaan hyvinvointia tukevaan kohtaamiseen. Opinnäytetyö. Satakunnan ammattikorkeakoulu. Vanhustyön koulutusohjelma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201703233651

Kuha, Heli; Manninen, Paula & Ervasti, Tarja 2018. Pyhä hetki: Materiaalipaketti toiminnallisiin hartauksiin. Opinnäytetyö. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Diakonisen sosiaalityön suuntautumisvaihtoehto. Sosionomi (AMK). http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201804295847

Kuiro, Riitta; Westman-Kia, Tiina 2015. Viriketoiminnan vaikutus muistiterveyteen. Opinnäytetyö. Laurea ammattikorkeakoulu. Hoitotyön koulutusohjelma. Sairaanhoitaja (AMK). http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201504224725

Kupiainen-Särkilahti, Jenny-Emilia 2013. Mediataiteiden keinot etenevän muistisairauden kuntouttamisessa. “Luova kuntoutusmenetelmä läheiselle”. Opinnäytetyö. Tampereen ammattikorkeakoulu. Elokuvan ja television koulutusohjelma. Tuottaminen. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2013103016450

Kuula, Henna & Syrjälä, Linda 2019. Ikääntyneen muistiongelmaisen levottomuuden hoitotyön keinot sairaanhoitajan näkökulmasta. Opinnäytetyö. Seinäjoen ammattikorkeakoulu SeAMK. Sosiaali- ja terveysala. Sairaanhoitaja (AMK). http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019052712142

Kyllönen, Riina & Lipponen, Satu 2018. Muistisairaiden vanhusten viriketoiminta asumispalveluyksikössä. Opinnäytetyö. Savonia-ammattikorkeakoulu. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Hoitotyön koulutusohjelma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201801231542

Käpylä, Heidi 2012. ”Musiikilla on merkitystä meille kaikille”: Musiikkiharrastuksen merkitys ikäihmisille. Opinnäytetyö. Lahden ammattikorkeakoulu. Musiikki- ja draamainstituutti. Varhaisiän musiikkikasvatus. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2012112115790

Kärki, Katja & Salonoja, Anna-Leena 2018. Vuorovaikutusosaaminen muistityössä. Kohtaamisia muistikodin arjessa. Opinnäytetyö. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Vanhustyön koulutusohjelma. Geronomi (AMK). http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201804024014

Lahti, Anu 2019. Muistisairaan elämäntarinan kartoitus ja sen hyödynnettävyys hoitotyössä. Opinnäytetyö (AMK). Turun ammattikorkeakoulu. Sairaanhoitajakoulutus. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019121626866

Lahti, Carina 2018. Hoitajien kokemuksia aggressiivisesti käyttäytyvien muistisairaiden kohtaamisesta palveluasumisessa. Opinnäytetyö. Centria-ammattikorkeakoulu. Hoitotyön koulutusohjelma. Sairaanhoitaja. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201805178760

Lamppu, Minna 2014. Musiikkipedagogi - yhteyden luoja. Musiikkipedagogi taide- ja kulttuuritoiminnan kehittäjänä muistisairaiden hoivayhteisössä. Opinnäytetyö (YAMK). Metropolia Ammattikorkeakoulu. Musiikkipedagogi YAMK. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2014061212729

Latvakangas, Sami & Valta, Wilhelmiina 2018. Muistisairaan kehitysvammaisen arjen tukeminen. Opinnäytetyö. Seinäjoen ammattikorkeakoulu SeAMK. Sosiaali- ja Terveysala. Geronomi (AMK). http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018111617277

Laukkanen, Annika 2019. Muistelumenetelmä muistisairaan ikäihmisen toimintakyvyn tukemiseen palvelutalon lyhytaikaishoidon yksikössä. Opinnäytetyö (YAMK). Lapin ammattikorkeakoulu. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. Hyvinvointiosaamisen johtaminen. Sairaanhoitaja (ylempi AMK). http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019120725222

Lehto, Kerttu 2019. Muistan vielä sen päivän - Larp muistelutyön menetelmänä. Pro gradu –tutkielma. Turun yliopisto. Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos. Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma. Maisemantutkimus. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019051615833

Lehtonen, Anu 2020. Kokeva-harjoitteet osana vuorovaikutusta muistisairaan kanssa. Opinnäytetyö. Tampereen ammattikorkeakoulu. Sosionomin tutkinto-ohjelma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020102921820

Leminen, Emma 2016. Intervallihoidon virike- ja aktivointitoiminnan asikastyytyväisyys. Opinnäytetyö. Vaasan ammattikorkeakoulu. Sosiaali- ja terveysala. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016120418972

Lepistö, Minna 2021. Hoitajien kokemuksia lääkkeettömien hoitotyön keinojen käytöstä kohdattaessa muistisairas, jolla on haastava käytösoire. Opinnäytetyö (YAMK). Metropolia Ammattikorkeakoulu. Vanhustyön ylempi ammattikorkeakoulututkinto. Sairaanhoitaja (YAMK). http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021092117950

Leppänen, Iiris; Ylitalo, Pirjo & Rämö, Heidi 2009. Kokemuksia muistinvirkistystoiminnasta muistiasiakkaan arjen tukemisessa. Opinnäytetyö. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Sosiaali- ja terveysala. Hoitotyön koulutusohjelma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-200905192954

Leo, Vera 2020. Effects of Vocal Music on Verbal Learning and Long-term Recovery after Stroke. University of Helsinki. Department of Psychology and Logopedics Faculty of Medicine. Doctoral Programme of Psychology, Learning and Communication (PsyCo). Doctoral Dissertation. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6448-3

Liikanen, Hanne 2021. Piilevä kipu. Hoitajien hyödyntämät menetelmät sekä osaaminen muistisairaan kivun arvioinnissa ja hoidossa. Opinnäytetyö. Centria-ammattikorkeakoulu. Hoitotyön koulutusohjelma. Sairaanhoitaja (AMK). http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021090117342

Lindevall, Tiia 2018. Liikuntatuokiot muistisairaan kuntoutumisen tukena. Opinnäytetyö. Satakunnan ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201805046456

Lindholm, Marika 2012. Kuvataidetta muistisairaiden vanhusten iloksi. Opinnäytetyö (YAMK). Turun ammattikorkeakoulu. Terveysala. Terveyden edistäminen. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2012120918755

Lindroos, Elina 2017. Green Care -menetelmät kuntoutumisen tukena. Audiovisuaalinen esitemateriaali. Opinnäytetyö Karelia-ammattikorkeakoulu. Fysioterapiakoulutus. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017120519910

Lintunen, Seija-Marjaana & Vuorenmaa, Johanna 2012. Muistelu muistisairaan hoitotyön auttamismenetelmänä. Opinnäytetyö. Tampereen ammattikorkeakoulu. Hoitotyön koulutusohjelma. Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2012121219222

Lukkari, Heini 2020. Muistisairaan ihmisen mielen hyvinvoinnin tukeminen kotihoidossa: Kirjallisuuskatsaus. Opinnäytetyö. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Terveys- ja hyvinvointialat. Sairaanhoitaja (AMK). http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020120927234

Lumivuokko, Mirtta 2017. Voimaa teatterista omaishoitoparien arkeen. Opinnäytetyö. Laurea-ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutusohjelma. Sosionomi (AMK). http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017121821798

Lång, Jarno & Suominen Mikko 2018. Muistisairautta sairastavien asiakkaiden kohtaaminen ja ohjaaminen. Opas moniammatilliseen Voimala-oppimis- ja palveluympäristöön. Opinnäytetyö. Karelia-ammattikorkeakoulu. Fysioterapeuttikoulutus. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201802232749

Lähde, Eija 2018. ”Mitäs mää täällä toteuttaisin?” Sosiokulttuurinen toiminta osaksi Kanta-Hämeen ikäihmisten perhehoidon arkea. Opinnäytetyö. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK. Sosionomi (AMK). http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201805249929

Lönnqvist, Heidi & Stowers, Gareth 2016. Project for Terveysnetti: Music and massage in managing behavioural and psychological symptoms of dementia - a guide for family caregivers. Bachelor's thesis. Turku University of Applied Science. Degree programme in nursing. Nursing. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201605269991

Manninen, Kati; Repo, Riikka & Reunavuori, Henna-Riikka 2016. Saattohoito-opas muistisairaiden asumisyksikön hoitajille. Opinnäytetyö. Mikkelin ammattikorkeakoulu. Hoitotyön koulutusohjelma. Sairaanhoitaja (AMK). http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016111015999

Markkanen, Karoliina 2014. Iloa ja voimaa “vanhusmuskarista”. Varhaisiän musiikinopetuksen työtapojen soveltaminen myöhäisiän musiikinopetukseen. Opinnäytetyö. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Kulttuuriala. Musiikin koulutusohjelma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201403052853

Matilainen, Ronja 2017. Herrainklubi Iäkkäiden muistisairaiden miesten toiminnallinen ryhmä Palvelukeskus Onnelanpolulla. Opinnäytetyö. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Toimintaterapian koulutusohjelma. Toimintaterapeutti (AMK). http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201702082178

Mattila, Anni 2018. Possibilities of music in treating agitation caused by dementia – A literature review. Degree programme in Nursing Bachelor’s Thesis. Laurea University of Applied Sciences Degree programme in Nursing. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018052810643

Maukonen, Taru 2015. Kuulen, tunnen, koen - Hyvinvointia kulttuurista ja taiteesta muistisairaille. Opinnäytetyö. Mikkelin ammattikorkeakoulu. Hoitotyön koulutusohjelma. Sairaanhoitaja (AMK). http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2015120118737

Saarinen, Päivi 2019. Vaikeasti muistisairaiden henkilöiden ja hoitajien vuorovaikutus tehostetun palveluasumisen yksiköissä. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto. Lääketieteellinen tiedekunta. Logopedia. http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201910163701

Mertaniemi, Henna 2010. Haasteista ratkaisuihin -käytösoireet etenevien muistisairauksien hoidossa. Opinnäytetyö. Kajaanin ammattikorkeakoulu. Sosiaali-,terveys- ja liikunta-ala. Hoitotyön koulutusohjelma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2010121918710

Mielonen, Katri 2016. ’’Tavoitteena virikkeellinen arki’’- Sävelsirkku - äänipalvelu vanhustyöntekijöiden apuvälineenä. Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila. Sosionomi. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201605096568

Mohammad, Tamana; Porko, Tomi & Ylitalo, Rebecca 2018. Green Care viriketoiminnan järjestäminen Harjukodin vanhuksille. Opinnäytetyö. Centria-ammattikorkeakoulu. Hoitotyön koulutusohjelma. Sairaanhoitaja (AMK). http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018112718414

Muinonen, Anna 2021. Seniorimuskarit ylläpitämässä toimintakykyä etäaikana: Videot apuna toimintakyvyn ylläpitämisessä lievästi muistisairailla. Opinnäytetyö. Seinäjoen ammattikorkeakoulu SeAMK. Sosiaali- ja terveysala. Geronomi (AMK). http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202102172396

Mujunen, Martti; Stenbäck, Kati & Suutela, Heta 2015. Toimintaterapia muistisairaiden kuntoutuksessa - Toimintaterapeuttien kokemuksia. Opinnäytetyö. Savonia-ammattikorkeakoulu. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. Toimintaterapian koulutusohjelma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2015120719709

Mustalahti, Anita 2017. Asukaskysely palveluasumisen yksikön asukkaille kulttuuri- ja viriketoiminnasta. Opinnäytetyö. Laurea-ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutusohjelma. Sosionomi (AMK). http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017110616609

Mäensivu, Hanna & Törmälä, Miia 2017. ”Yhdessäolosta voimaa muistisairaiden arkeen": Toimintatuokiot päiväkeskus Rinkeplummassa. Opinnäytetyö. Satakunnan ammattikorkeakoulu. Hoitotyön koulutusohjelma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201803223664

Mähönen, Jonna & Pekkarinen, Sanni 2013. Toimintakykyä ylläpitävä toimintatuokio muistisairaille Villa Kallavedessä. Opinnäytetyö. Savonia-ammattikorkeakoulu. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. Fysioterapian koulutusohjelma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2013111116836

Mäntylä, Mari 2013. Oppia ja elämyksiä ikään katsomatta - Päiväkoti TuohiKontin ja Jyllin Kodin yhteistoimintaa. Opinnäytetyö. Satakunnan ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutusohjelma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2013112117743

Nieminen, Emilia 2014. Valokuva vanhuksen ilona. Valokuvasisällön tuottaminen muistisairaan vanhuksen virikemateriaaliin. Opinnäytetyö. Hämeen ammattikorkeakoulu. Ohjaustoiminnan koulutusohjelma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201402182394

Nisumaa, Justiina 2013. Karvaiset kaverit muistelun innoittajina. Kaverikoiratoiminnan hyödyntäminen muistiryhmä Viljonkodin toimintatuokioissa. Opinnäytetyö. Hämeen ammattikorkeakoulu. Ohjaustoiminnan koulutusohjelma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2013121921890

Nokelainen, Linda & Vallenius, Nina 2020. Mielekäs arki asukkaille: Viikko-ohjelma tukemaan ikäihmisten arkea palveluasumisessa. Opinnäytetyö. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Sairaanhoitaja (AMK), Terveydenhoitaja (AMK). http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020112223659

Noutia, Jasmine & Pirinen, Maarit 2013. Musiikki ja liikkuminen muistipotilaan hoitotyössä. Opinnäytetyö. Tampereen ammattikorkeakoulu. Hoitotyön koulutusohjelma. Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201304255117

Nygrén, Anne 2017. Muistelu ja etenevät muistisairaudet: Muistelutuokiot hoitokodin asiakkaille. Opinnäytetyö. Karelia-ammattikorkeakoulu. Hoitotyön koulutusohjelma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017121321172

Nykänen, Riitta 2010. Vertaistuki muistisairaan näkökulmasta. Opinnäytetyö. Diakonia-ammattikorkeakoulu Helsinki. Hoitotyön koulutusohjelma. Sairaanhoitaja (AMK). http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201003012644

Närhi, Niina 2016. Hyvää hoitoa haasteellisesti käyttäytyvälle muistisairaalle – verkkomateriaali hoitotyöntekijälle. Opinnäytetyö (YAMK). Savonia-ammattikorkeakoulu. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. Hoitotyön kliinisen asiantuntijan tutkinto-ohjelma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016092814621

Närhi, Saara & Willman, Miia-Riina 2012. Kuntouttavan työotteen käyttö Savonlinnan Seudun Muistiyhdistys ry:n Hoivakoti Onnissa. Opinnäytetyö. Mikkelin ammattikorkeakoulu. Hoitotyön koulutusohjelma. Sairaanhoitaja (AMK). http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2012052510000

Ojala, Kirsikka 2016. "Nyt pitäis keksiä jotain uutta!": Ikäihmisen musiikillista luovuutta tutkimassa. Opinnäytetyö. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Musiikkipedagogi. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016113018283

Okulow, Anne & Pitkänen, Aino 2014. ”Tämän haluaisin sinun tietävän…”: Kahden muistisairaan asukkaan muistorasian toteutus Leväsen palvelukeskuksella. Opinnäytetyö. Savonia-ammattikorkeakoulu. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. Toimintaterapian koulutusohjelma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201403213376

Olli, Taru 2015. Muistisairaan käytösoireiden lääkkeetön hoito. Opinnäytetyö. Satakunnan ammattikorkeakoulu. Vanhustyön koulutusohjelma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2015121620940

Orava, Tiina & Rauhamäki, Katri 2014. Muistisairaan toimintakykyä tukeva toimintataulu – Suunnittelu- ja valmistusprosessin kuvaus. Opinnäytetyö. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu. Vanhustyön koulutusohjelma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2014111015391

Oukka, Satu; Toivoniemi, Hanna & Vahtera, Meri 2012. Muistisairaiden kuntoutusvälineistö ja ideoita välineistön kehittämiseen. Kyselyselvitys toimintaterapeuteille. Opinnäytetyö. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Toimintaterapian koulutusohjelma. Toimintaterapeutti (AMK). http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201205188700

Paananen, Sanna 2015. Lähde kaveriksi –projekti. Opinnäytetyö. Satakunnan ammattikorkeakoulu. Vanhustyön koulutusohjelma. Geronomi. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2015111916881

Paavola, Sonja 2014. Muistisairaan kotona tapahtuva moniaistinen toiminta omaishoitajan tukena. Opinnäytetyö. Satakunnan ammattikorkeakoulu. Vanhustyön koulutusohjelma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2014120217840

Paldanius, Minja & Sjöberg, Taru 2017. Lasten ja ikäihmisten kohtaamisia. Sukupolvien välisen vuorovaikutuksen edistäminen. Opinnäytetyö. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutusohjelma. Sosionomi (AMK). http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201704275514

Panina, Niina & Peltonen, Jari 2016. Muistisairaan aktivointi kotiympäristössä. Opinnäytetyö. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. Toimintaterapian tutkinto-ohjelma. Toimintaterapeutti (AMK). http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016102015304

Parkko, Anni & Romo, Riitu 2020. Sisätiloihin soveltuvia luontomenetelmiä muistisairaille asiakkaille. Opinnäytetyö. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK. Sosionomi (AMK). http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020102821728

Parviainen, Risto & Puusaari, Seija 2012. Alttarin äärellä. Alttari, hartaus, muisti ja rytmi. Kirkkovuoden hartauksia muistisairaille. Opinnäytetyö. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Pieksämäki. Sairaanhoitaja (AMK). http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2012112115938

Pehkonen, Maria 2016. Päivätoiminta muistisairaan elämänlaadun tukijana. ”No, kyllä mä itte tunnen sen, että mä oon piristyny”. Opinnäytetyö. Centria ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutusohjelma. Sosionomi. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201605117202

Peippo, Minna 2016. Virikkeellistä toimintaa Mansikkapaikan ikääntyneille asukkaille. Opinnäytetyö. Satakunnan ammattikorkeakoulu. Hoitotyön koulutusohjelma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016092714579

Peippo, Satu 2016. Musiikki ja muistisairaat : Toiminnallinen opinnäytetyö. Saimaan ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. Sosiaali- ja terveysala Lappeenranta. Hoitotyön koulutusohjelma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016112517389

Pelkonen, Sandra & Sovijärvi, Kirsi 2018. Hoitajien kokemuksia auttamismenetelmistä muistisairaan haastavan käytöksen hoidossa. Opinnäytetyö. Tampereen ammattikorkeakoulu. Sairaanhoitajakoulutus. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018052510338

Peltonen, Kirsi 2019. ”Ei se kuitenkaan muista” – Muistolipas muistisairaiden ikäihmisten palvelukotiin viriketuokioiden ohjaamisen tueksi. Opinnäytetyö. Satakunnan ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutusohjelma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019121727268

Peltotupa, Hanna 2016. Mielelle rikasta, rakasta elämää ja käsille töitä: Käsille tekemistä tarjoava tuote, jo muistisairaudessaan pidemmälle edenneille henkilöille. Opinnäytetyö. Seinäjoen ammattikorkeakoulu SeAMK. Muotoilun koulutusohjelma. Muotoilija (AMK). http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201605096646

Penttilä, Janni & Vesala, Riikka 2015. Käyttäytymisen muutokset muistisairauksissa - Opas haasteellisesti käyttäytyvän muistisairaan hoitotyöhön. Opinnäytetyö. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu. Hoitotyön koulutusohjelma. Sairaanhoitaja. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2015100115039

Pernu, Maiju 2011. Musiikista voimaa: Musiikillinen ryhmätoiminta osana Voimaantumis-hanketta Hoitokoti Tuulikellossa. Opinnäytetyö. Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Vanhustyön koulutusohjelma. Geronomi. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2011113016490

Perälä, Pauliina & Niva, Marianne (2017). "Virikettä päiviin" - Ikääntyvien muistisairaiden toimintakykyä tukeva viriketoiminta Palvelukoti Aaltorannassa. Opinnäytetyö. Lapin ammattikorkeakoulu. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. Hoitotyön koulutusohjelma. Sairaanhoitaja (AMK). http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201705056502

Pesälä, Liisa 2014. Nuoruusmuistoja: Musiikki kuntoutumisen menetelmänä muistisairaiden naisten kerhossa. Opinnäytetyö. Oulun ammattikorkeakoulu. Hoitotyön koulutusohjelma. Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201405076192

Petäjä, Jenny 2016. Oodi elämälle: kokemuksia hoivamusiikin käytöstä työskenneltäessä vaikeasti muistisairaiden parissa. Opinnäytetyö. Lahden ammattikorkeakoulu. Musiikin koulutusohjelma. Instrumenttiopetus. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016122021243

Piisang, Erja & Viio, Karoliina 2021. Viriketuokion järjestäminen muistisairaille venäjänkielisille vanhuksille Helenan vanhainkodin dementiayksikkö Serafimassa. Opinnäytetyö. Diakonia-ammattikorkeakoulu Helsinki. Hoitotyön koulutusohjelma. Maahanmuuttajataustaisten sairaanhoitajien pätevöitymiskoulutus. Sairaanhoitaja (AMK). http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201202272531

Piispa, Jenni 2014. Yhteisöllisyyden tukeminen psykogeriatrisessa hoitoyksikössä. Opinnäytetyö. Laurea-ammattikorkeakoulu Porvoo. Hoitotyön koulutusohjelma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2014112516681

Pikkupirtti, Noora & Teeriniemi, Tessa 2018. Toimintapäivät Hoivakoti Nivan asukkaille. Opinnäytetyö. Lapin ammattikorkeakoulu. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. Hoitotyön koulutusohjelma. Terveydenhoitaja (AMK), Sairaanhoitaja (AMK). http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201809171518

Pirhonen, Jari 2021. Saarnaa aina evankeliumia, ja jos välttämätöntä, käytä sanoja - vaikeasti muistisairaiden ihmisten uskonnollisuus ja sen tukeminen hoivakodissa. Pastoraaliteologian tutkielma. Helsingin yliopisto. Teologinen tiedekunta. http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202106152646

Pohjanaho, Nina & Tuohenmaa, Pia 2014. Muistisairaan asukkaan kohtaamisen taidot: Asiakastyytyväisyys Petäjäkodissa. Opinnäytetyö (YAMK). Tampereen ammattikorkeakoulu. Terveyden edistämisen koulutusohjelma YAMK. Ikääntyvien ja pitkäaikaissairaiden hoito. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201405127299

Pollari, Teija 2016. ”Olen kyllin hyvä”. Voimauttava valokuva tehostetussa palveluasumisessa. Opinnäytetyö. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen toimipiste. Sosiaalialan koulutusohjelma. Sosionomi (AMK). http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201602061977

Polvinen, Reetta & Saarimäki, Maria 2015. Muistisairaan potilaan käytösoireet ja lääkkeettömät hoitokeinot. Sähköinen ohjeistus Vetrea Terveys Oy:n, Otsolan yksikön hoitohenkilökunnalle. Opinnäytetyö. Savonia-ammattikorkeakoulu. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. Hoitotyön koulutusohjelma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2015111916879

Pukkinen, Eveliina & Rajala, Anumaiju 2019. Ikääntyneen muistisairaan levottomuutta vähentävät lääkkeettömät hoitokeinot: Kirjallisuuskatsaus. Opinnäytetyö. Seinäjoen ammattikorkeakoulu SeAMK. Sosiaali- ja terveysala. Sairaanhoitaja (AMK). http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019052712227

Pulkkinen, Heidi & Puttonen, Reetta 2010. Dementia, viriketoiminta ja kuntoutumista edistävä hoitotyö. Opetustapahtuma Saariston hoivakeskuksen hoitohenkilökunnalle. Opinnäytetyö. Savonia-ammattikorkeakoulu. Hoitotyön koulutusohjelma. Sairaanhoitaja. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201004126335

Pölkki, Sini 2017. Muistiystävällisen ympäristön luominen – muistelutyö osaksi hoivakodin arkea. Opinnäytetyö. Seinäjoen ammattikorkeakoulu SeAMK. Sosiaali- ja terveysala. Geronomi (AMK). http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201705219224

Railo, Inka & Urbanus, Kaisa 2018. Koira-avusteista ryhmäkuntoutusta muistisairaille: Opas kuntoutuksen ammattilaisille. Opinnäytetyö. Saimaan ammattikorkeakoulu. Sosiaali- ja terveysala Lappeenranta. Fysioterapian koulutusohjelma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201804245362

Rajala, Katja 2020. Muistisairaan tukemisen keinot. Opas omaisille. Opinnäytetyö. Hämeen ammattikorkeakoulu. Hoitotyön koulutus. Sairaanhoitaja. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020091620498

Rajala-Rahko, Kalle 2016. Elävän musiikin vaikutus muistisairaisiin ikäihmisiin. Opinnäytetyö. Vaasan ammattikorkeakoulu. Sosiaali- ja terveysala. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016112517458

Repo, Teija 2015. ”Mä olen vielä jokin ja kykenen vielä johonkin lähtemään”. Osavuorokautinen perhehoito ikäihmisten kotona asumisen tukena Tampereella. Opinnäytetyö. Tampereen ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutus. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2015090414345

Riihimäki, Maija 2019. Tehostetun asumispalveluyksikön asukkaiden arjen elävöittäminen yhteistyössä vapaaehtoistoimijoiden kanssa. Opinnäytetyö (YAMK). Seinäjoen ammattikorkeakoulu SeAMK. YAMK kehittäminen ja johtaminen. Sosiaali- ja terveysala. Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201905108942

Riihinen, Ilona 2020. Sukupolviyhteistyö – arjen rikastuttaja varhaiskasvatuksessa ja vanhuspalveluissa. Opinnäytetyö. Laurea-ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutusohjelma. Sosionomi (AMK). http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202005067582

Riihinen, Mirja 2014. Kaikki virkkaamaan? Muistisairaan toimintakykyä tukeva päivätoiminta. Opinnäytetyö (YAMK). Metropolia Ammattikorkeakoulu. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto. Kliininen asiantuntija. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2014120418368

Rintala, Kirsi; Tanttu, Sanna & Ukkonen, Anna-Elina 2010. Vanhusten kivunhoito-opas. Opinnäytetyö. Mikkelin ammattikorkeakoulu. Hoitotyön koulutusohjelma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2010120717384

Rytky, Kaisa 2011. Musiikki työikäisenä muistisairauteen sairastuneiden toimintakyvyn tukemisessa. Opinnäytetyö. Oulun seudun ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutusohjelma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2011082212639

Ryösö, Hilla 2018. Jokainen ihminen on laulun arvoinen – Toivelauluja muistisairaan ikäihmisen kotona. Maisterintutkielma. Jyväskylän yliopisto. Sosiaalityö ja musiikkikasvatus. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201805282830

Saarela, Miia-Maria & Västinen, Emmaliina 2019. Onnistuneeseen kivunhoitoon vaikuttavat tekijät muistisairaan hoitotyössä: Kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Opinnäytetyö. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. Sairaanhoitaja (AMK). http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019101319904

Saariaho, Anna-Maija 2018. Kirjastopalveluja muistisairaille. Opinnäytetyö. Turun ammattikorkeakoulu. Kirjasto- ja tietopalvelualan koulutusohjelma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201802072123

Saarimaa, Riikka & Saarilampi Marianne 2020. Musiikki menetelmänä muistisairaan hoidossa: Kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Opinnäytetyö. Centria-ammattikorkeakoulu. Sairaanhoitaja (AMK). http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202004074592

Salmi, Aida 2014. "Mä tiedän, et se on mulle hyväks jossain vaihees" : varhaisvaiheen muistisairaiden näkemykset kuntouttavasta päivätoiminnasta. Opinnäytetyö. Sosiaaliala. Sosiaalipalvelutyö. Turun ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201405158081

Salojärvi, Ere; Seppälä, Topias & Ulvinen Eero 2015. Muistisairaan asukkaan hoitotyön kehittäminen - Hoitotyön laatukriteerien laadinta Koskenrinteelle. Kehittämistyö. Opinnäytetyö. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu. Sairaanhoitaja. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2015111116254

Sariola, Katja 2010. Kokemuksia TTAP-menetelmän käytöstä dementoituneen hoitotyössä. Opinnäytetyö. Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Sosiaali- ja terveysalan yksikkö. Vanhustyön koulutusohjelma. Geronomi. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2010101413699

Schroderus, Suvi; Tiitto, Johanna & Vainio, Maria 2011. Muistoihin perustuva tanssiesitys muistisairaan ikäihmisen psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn tukijana. Opinnäytetyö. Kajaanin ammattikorkeakoulu. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. Hoitotyön koulutusohjelma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2011112916106

Seppälä, Harri 2014. Vuorovaikutuskeinot muistisairaan ihmisen kanssa. Opinnäytetyö. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Sosiaali‐ ja terveysalan koulutusohjelma. Sosiaaliala. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201404114176

Seppänen, Tiina 2011. Savonlinnan Seudun Muistiyhdistys ry:n merkitys asiakkaidensa hoidossa inhimillisestä ja taloudellisesta näkökulmasta tarkasteltuna. Opinnäytetyö (YAMK). Mikkelin ammattikorkeakoulu. Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Ylempi AMK. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201105045924

Sillanpää, Hanna-Leena 2017. Voimaannuttavan arjen juurtuminen vanhustyöhön. Viriketoiminnan arkipäiväisyys laitoshoidossa sijaisen näkökulmasta. Opinnäytetyö. Seinäjoen ammattikorkeakoulu SeAMK. Sosiaali- ja terveysala. Vanhustyö. Geronomi (AMK). http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017120620043

Siltala, Satu 2016. Muistisairaan kohtaamisen haasteet ja ratkaisukeinot hoitohenkilökunnan kokemana. Opinnäytetyö. Laurea-ammattikorkeakoulu. Hoitotyön koulutusohjelma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016110315711

Sinisalo, Irmeli 2016. Interventioesimerkkejä muistisairaan toimintakyvyn ja puolison jaksamisen edistämiseksi - kirjallisuuskatsaus. Opinnäytetyö. Saimaan ammattikorkeakoulu. Sosiaali- ja terveysala. Hoitotyön koulutusohjelma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201605219014

Sipola, Marjut & Tiikkainen, Outi 2014. Musiikki muistisairaiden hoitotyössä. Opinnäytetyö. Oulun ammattikorkeakoulu. Hoitotyön koulutusohjelma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2014120217936

Suomalainen, Annemari 2010. Elämän Sain Soimaan! : laulukerhon kehittämistyö muistisairausyksikössä. Opinnäytetyö. Metropolia ammattikorkeakoulu. Musiikin koulutusohjelma. Musiikkipedagogi (AMK). http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201005169409

Suutarinen, Risto 2007. “Nästan sata, ellen över” Ikääntyvien päivähoidon kehittäminen Tukholman Suomi kartanolla. Opinnäytetyö. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Sosiaali- ja terveysala. Kuntoutuksen ohjaaja. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jamk-1199433599-7

Särkijärvi, Alexi; Särkijärvi, Mika & Tenhami, Sari 2018. Muistimessu: Messu ja toiminnallinen tuokio muistisairaille. Opinnäytetyö. Metropolia Ammattikorkeakoulu, Diakonia-ammattikorkeakoulu. Geronomi (AMK), Sosionomi-diakoni (AMK). Vanhustyön koulutusohjelma, Sosiaalialan koulutusohjelma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018120319566

Särkijärvi, Mika & Tenhami, Sari 2018. Muistimessu: Messun ja toiminnallisen tuokion toteuttaminen muistisairaille. Opinnäytetyö. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutusohjelma. Sosionomi (AMK). http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018112518110

Särkijärvi, Sanna & Turunen, Tiina 2019. Arjen ja kulttuurin merkitys kotihoidon asiakkaille, joiden elinpiirinä on ainoastaan oma koti. Opinnäytetyö. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Vanhustyö. Geronomi. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201905067853

Tarkiainen, Tuulikki 2018. Kokoontumisesta kohtaamiseen: Muistikuntoutujan sosiaalisen vuorovaikutuksen resurssien tukeminen. Opinnäytetyö. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Vanhustyö. Geronomi. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018112718591

Taskinen, Susanna 2016. Muistisairaan hyvä hoito: Opas muistisairaita hoitaville. Opinnäytetyö. Satakunnan ammattikorkeakoulu. Hoitotyön koulutusohjelma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016083013888

Tenhunen, Laura 2018. Musiikki muistisairaan ihmisen yhteyden luojana: Hoivamusiikkituokioita Hanna-kodin muistisairaille asukkaille. Opinnäytetyö. Centria ammattikorkeakoulu. Musiikin koulutusohjelma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018073114415

Thoma, Laura 2013. Luovat menetelmät muistityössä. Kirjallisuuskatsaus. Opinnäytetyö. Mikkelin ammattikorkeakoulu. Hoitotyön koulutusohjelma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2013102516329

Tiihonen, Jaana 2012. Musiikilla iloa muistisairaiden vanhusten arkeen. Opinnäytetyö (YAMK). Turun ammattikorkeakoulu. Terveysala. Terveyden edistämisen koulutusohjelma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2012121018809

Tolvanen, Elisa & Uusitalo, Johanna 2016. Elämänpolkulomakkeen kehittäminen muistisairaan hoitotyöhön. Opinnäytetyö. Hämeen ammattikorkeakoulu. Hoitotyön koulutusohjelma. Sairaanhoitaja (AMK). http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016112417351

Tornberg, Laura 2018. Musiikillinen vapaaehtoistyö Tampereen evankelisluterilaisessa seurakuntayhtymässä. Kokemusten kartoituksia ja näkökulmia tulevaan toimintaan. Opinnäytetyö. Oulun ammattikorkeakoulu Musiikin tutkinto-ohjelma, kirkkomusiikin suuntautumisvaihtoehto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018052710480

Tuominen, Jenni 2010. Ikääntyneiden toimintakyvyn ylläpitäminen palvelutalossa - Viriketoimintakansion luominen hoitajien käyttöön. Opinnäytetyö. Turun ammattikorkeakoulu. Hoitotyön koulutusohjelma. Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2010120216892

Tähtinen, Riitta 2016. ”Vaikka ikää karttuu, niin kulttuurinnälkä säilyy”. Taide- ja kulttuuri osaksi gerontologista hoitotyötä. Opinnäytetyö (YAMK). Satakunnan ammattikorkeakoulu. Vanhustyön (ylempi AMK) -koulutusohjelma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016112717714

Vanhala, Ulla-Maija 2010. Kulttuurityöpajojen markkinointi hoitolaitoksiin. Opinnäytetyö. Humanistinen ammattikorkeakoulu. Kulttuurituotannon koulutusohjelma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2010110514193

Vatanen, Samu 2019. Matka muistoihin: Hoitajien kokemuksia Hilda-sovelluksesta ikääntyneen ihmisen muistelun aktivoijana. Opinnäytetyö. Metropolia Ammattikorkeakoulu.Vanhustyön tutkinto-ohjelma. Geronomi (AMK). http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019113023619

Vihijärvi, Jenni 2021. Sairaalaosastolla tapahtuva kuntoutus, osana Alzheimerin tautia sairastavien asiakkaiden kuntoutuspolkua. Kirjallisuuskatsaus. Opinnäytetyö. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Sosiaali- ja terveysala. Kuntoutuksenohjaaja (AMK). http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021072516853

Vuolle, Taru 2016. Muistojen Tanssi : Luovaa liikettä muistellen muistisairaille. Opinnäytetyö. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Sosiaali-,terveys- ja liikunta-ala. Toimintaterapian tutkinto-ohjelma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016101315155

Vuolle-Apiala, Helene 2015. Muistisairauden aiheuttamien käytösoireiden lieventäminen hoitotyön keinoin: Kysykää neuvoa vanhuksilta - opaslehtinen. Opinnäytetyö. Karelia ammattikorkeakoulu. Hoitotyön koulutusohjelma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2015061813584

Vuorikoski, Johanna 2013. Elämän makuista elämää hoitoyksiköiden arkeen. Hoitohenkilökunnan kokemukset kulttuurin ja taiteen käytöstä muistisairaan hoitotyössä. Opinnäytetyö. Hämeen ammattikorkeakoulu. Hoitotyön koulutusohjelma. Sairaanhoitaja (AMK). http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2013101015991

Ylösmäki, Sanna 2018. Virikemateriaalilaatikot dementoituneiden viriketoiminnan tueksi - Ryhmäkoti Ida. Opinnäytetyö. Turun ammattikorkeakoulu. Toimintaterapeuttikoulutus. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201805107470

Zacheus, Outi 2017. ”Tässä meidän tilanteessa se oli täydellinen juttu”. Musiikkielämäntarina saattohoidossa -menetelmän kehittämistyö. Opinnäytetyö (YAMK). Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. Sosiaalialan koulutusohjelma, ylempi AMK. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201703193464

Zenger, Sanna 2014. Virikemateriaalia muistisairaille. Opinnäytetyö. Satakunnan ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutusohjelma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201405229411